ATTACHMENT 
BATTERY 
CHARGER 
TIRE 
CONTROLLER 
소 모 부 품 
중고지게차 
   
   
   
   

 

 
 

배터리 규격

규 격 형 명

 제조사별 전동지게차 배터리 기종명

V

AH

클라크(삼성)

두산(대우)

현대(한라)

동 명

수 성

두 원

기 타

12 250 VCD250 PLD15   PLD10    
FB5/7
268 VCF268         
350 VCF350 PLD20   PLD20    
435 VCI435 PLD30       
505 VCI505   230,530E     
24 165 VCI165     FBDB    
170 VCD170    NTT100(구)     
VCA5
201 VCF3    FBD10   GPW 
225 VCI225        유한(신/구)
230 VCI230       30TWF 
  20WRTT
238 VCA7    NTT100(신)    
HT12
250 VCD250    NTT50    
268 VCF268     SWR,SWC  금보
광림
285 VCI285 CSM7/10/15       두원
PWD30/40
300 VDJ3        대경
320 VCJ320         
335 VCF335 PWD30/40        
350 VCF350    FBR12 SPT-3  금보
광림
400

VCF400

FX10/13BR    SPT-4,SST-4000   
VCD400 CER10/13
450 VCF450        거성산업
490 VCD490       W242 
505 VCD505        거성산업
536 VCI536   HR30ESB1     
575 VCI575   HR30ESB2     
800 VCJ8 HWD30      20SP 두산LE16
  35RRTT
36 170 VCD170        코마AGV
350 VCDH350        한라자원
460 VCDH460        한라자원
평화양행
거성산업
540 VCC12        거성산업
600 VCE600  B20/25S      
600 VCJ6       RCTT190 
  TS361
700 VCJ700       RR3020 
  30RDTT
710 VCI710        거성산업
800 VCJ8       RR3040 
  TS361
850 VCI850        
48 165 VCD165    HT15X    
198 VCF198H        두 원
201 VCF3   TB10     금성FR(H)B10

(207AH)

HBT10
210 VCF3PS FX14BR  4FBR1.4  SST4000  
CER14 
220 VDI220    FBR12L    
230 VC230  BR10/13  FBR12L    
268 VCF268  BR14/15 FB15 FBR14L SBR16  한타
FB13R FBR14X 대명공업
280 VCF280

(VCF4S)

FX15/18BR  HBR14,HBF14    2FBE10 금성FR(H)B15
CER15/18 4FBR1.5/2.0   6FBR15
6FBR15   
285 VCI285G  BR10/13(0)     5FBE10/13 
288 VCI288  BR18  FBR18L,14X    
FBR14XL
295 VCI295G  BR10-15(0)      금성
FR(H)10-14(0)
300 VCI300  BR18S-2   SBR18  
300 VCJ3 TMG12/15(S)       
320 VCF320    FBR20(신/구)    금보, 대명
FBR18L
335 VCF335 FX20/25BR

CER20/25

BR20 4FBR2.5,HBR20 FBR20/25X SBR20 2RBE13 
VCI335 FB18R HBR18-2 FBR18X
  6FBR18 
360 VCD360 FX14B   TEC10EX   2FB15 
365 VCI365G  BR14-18(0) 6FBR15/18(0) FBR12-81X(0)    금성
BR20/25 6FBR20/25 FR(H)B15-18
 4FBR1.4-2.5(0) 기아FRB20-30
400 VCD400 FX15/18B

 

 6FBR15 NTF200(신/구) SBF15,18 5FB10 금보
VCF400 TEC15X,FB15P   6FB10 대명,신흥
FBR20/25(0) 
400 VCJ4 TMG12/15(0)   BR20S   6FBRE12-16 
440 VCI440  BR20(0) 6FBRE20/25(0)     혜 인
B13/15T
450 VCD450 FX15/18BC FB15 TB20,4FB1.5 FB20P,TEC15X SBF15-2 5FB15 대명
FX20B B15S HBF15C,6FB20 TEC15E,

SBF18 (460)

6FB15 엘지GBF20C
VCDH9P   6FB15(0) TCE10EX(0)  
480 VCD480  FB20  FB25P    
(신/구)
490 VCI490  LBC15      혜인EC15/18
(신/구)
500 VCD500 FX20BC B18S 6FB25,HR20B TEC18X,TEC20E   5FB20 엘지GBF25C
VCDH10P FX25B 6FB20(0) TEC15/18EX 6FB20 
EPX15 4FB2.5
500 VCJ5 TMG15/17 BR25S 6FBRE20  SBF20/25  
/20(S)
510 VCI510  B18T-2      
520 VCDH520   4FB1.5(0) TEC15X(0) SBF15/18-2  기아 FB15
HBF15C(0) 대 명
540 VCE540    TEC15E(0)    
550 VCD550   4FB2/2.5(0) TEC25E    대명
HBF20C,HR25B
580 VCDH580 FX25BC

EPG15/18

B15/18S(0)  TEC18X(0) SBF25  기아FHB15
585 VCI585        시녹스
XBS15-320
600 VCE600 EPG20(S)   TEC20X    대명, 엘지
TEC20E(0) GBF20C
VCJ6 TMG15/17    SBF20-2  
/20(0)
TMG25(S)
630 VCDH630   4FB2/2.5(0)    5FB25 기아FB20/25
HBF25C   6FB25 기아HB20/25
HB20/25(0)    
650 VCE650 EPG25(S)       
660 VCE660    TEC25X    대명,엘지
TEC25E(0) GBF25C
660 VCI660 ECG20/25  CF15B(/)     기아FB20/25
680 VCI680 ECG/20(S) 기아FHB20/25
 VCDH680  
685 VCE685  B20-3      
-660
700 VCJ7 TMG25(0)  HBF20-2  SBF20/25  
710 VCI710 ECS20 LBC20 HBFC20 TEC20/25(0)    
BC20S-2
715 VCE715 EPG20/25(0) LB20      
737 VCE737  B25S-3      

765

(740)

VCI765

(740)

ECS25 LBC20(0) CF20B(신/구) TEC20/25X    혜 인
EPG25/30(S) LBC25, HBFC25
ECG20/25/30 BC25S-2 

770

(740)

VCE770

(740)

EPG30(0) LB25,      
B25S-2,B30S-3
800 VCI800   BC25S-2(0)      
800 VCJ8   HBF25-2  SBF25-2  
850 VCI850 ECS30 LBC30,  TEC30X    혜 인
BC30S-2
LBC25(0)
BC25S-2(0)
870

VCI870

(845)

ECG32(S)  CF25B(신/구)     
880

VCE880

(850)

FX30B/BC LB30,B30S-2      
EPG30(0)/32(S) LB20(0)
 LB25(0)
950 VCI950   CF30B(신/구) TEC30X    혜 인
990 VCI990   E70-80XL2B1     
1080 VCI1080   E70-80XL2B1     
72 480 VCD480    FB30/35    
500 VCJ5        한국공항
540 VCE540  B30S      
545 VCF545    FB30/35(0)    
600 VCE600  B20/25S(0)      
600 VCJ6        한국공항
80 400 VCJ4        두산PE20
450 VCD450  B30S      
500 VCJ5        두산PE25
600 VCJ6        두산PE30
700 VCJ7        시녹스
XQ400-500
96 390 VCDH8P   4FB3.5     
450 VCD450   4FB3.5(0)     
규 격 형 명

클라크(삼성)

두산(대우)

현대(한라)

동 명

수 성

두 원

기 타

 
 
Copyright ⓒ Jinsung Heavy Industries Service & Sales Co., Ltd. All rights reserved.